میچ تو در مورد توجه من به آدمهایی که حتی آنها را نمیشناسم سوال کردی؛اما من میتوانم بزرگترین دستاورد بیماریم را برای تو تعریف کنم؟دتاوردی که سعی به یادگیری آن دارم

_آن چیست؟

مهم ترین چیز در زندگی این است که یادبگیریم چگونه امواج عشق را بیرون بفرستیم و چگونه امواج عشق را پذیرا باشیم...

موری زمزمه وار تکرار کرد:

پذیرای امواج عشق باشیم.ما فکر میکنیم استحقاق و ظرفیت عشق را نداریم.فکر میکنیم اگر اجازه دهیم عشق در ما نفوذ کند،خیل حساس و مهربان خواهیم شد.اما خردمندی به نام لوین چه خوب این مطلب را گفته: عشق تنها عمل عقلانی و منطقی است...