خروس

سلام

 

 

خروس خوان جایی برای حرف های یک ذهنِ پراز تناقض های فکریِ، اجتماعی ،فرهنگی، سیاسی و...که شاید خاطرات و نظراتش برای شما شیرین و آشنا باشه.

 

 

اسمشو گذاشتم خروس خوان چون