آهی به دلم هست که مقدار ندارد

ربطی به هوا، جامعه، دلدار ندارد