در راه رسیدن به هدف ایستاده و راسخ باش...قطعا به آن خواهی رسید.