در راه رسیدن به هدف ایستاده و راسخ باش...قطعا به آن خواهی رسید.یک مرد شیردل بهتر و برتر از یک لشکر بزدل...شرافت و شهامت با شمشیر در مقابل پستی و نیرنگ قدرت طلبان با همه ی سلاح هایشان می ایستد.گاهی دقیقا همانکس را که دشمن خود می پنداشتی ، بهترین دوست و ناجی تو خواهد بود.

 


از من میپرسی او چگونه کشته شد و من به تو خواهم گفت او چگونه زندگی کرد...